Privatumo politika norima informuoti interneto svetainės naudotojus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo bei svetainės naudotojų teisių įgyvendinimo principus naudojantis UAB „Autoramiksas“ interneto svetaine https://autoramiksas.lt (toliau - Interneto svetainė). Privatumo politika paaiškina kokia informacija, kam ir kodėl yra renkama lankantis šioje interneto svetainėje arba naudojantis mūsų teikiamomis paslaugomis. Taip pat toliau rasite išsamią informaciją kur Jūsų pateikta informacija yra naudojama. Duomenų apsauga yra nepaprastai svarbi, todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą. Savo paslaugas interneto svetainėje https://autoramiksas.lt teikiame asmenims, kurie yra ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus.

Sąvokos

Pateiktos sąvokos leis lengviau ir paprasčiau suprasti šią privatumo politiką. Sakydami "mes", "mūsų", "autoramiksas.lt", "internetinis puslapis", "interneto svetainė" kalbame apie UAB „Autoramiksas“ (Lakūnų pl. 73, LT-46294 Kaunas, įmonės kodas: 159947328). Sakydami "Jūs", "Jūsų", "Jums", "Klientas", "vartotojas", "lankytojas" kalbame apie registruotą autoramiksas.lt internetinio puslapio naudotoją arba internetinio puslapio lankytoją, kuris nebūtinai yra užsiregistravęs. Asmens duomenys - tai yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Klientas - bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi autoramiksas.lt paslaugomis. Nuasmeninti duomenys - informacija, kuri nebėra susijusi su fiziniu asmeniu, nes iš asmens duomenų rinkinio buvo pašalinti visi elementai, leidžiantys nustatyti asmens tapatybę. Paslaugos - bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu mūsų siūlomi produktai ir (ar) paslaugos. Duomenų subjektas - reiškia fizinį asmenį, iš kurio autoramiksas.lt gauna ir tvarko asmens duomenis. Duomenų teikimas - asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse). Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip pavyzdžiui rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu - duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Specialiųjų kategorijų asmens duomenys - duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, pagal kuriuos galima nustatyti fizinio asmens tapatybę. Sutikimas - savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti specialiųjų kategorijų asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai - rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Duomenų tvarkytojas - juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose. Duomenų valdytojas - UAB „Autoramiksas“, Lakūnų pl. 73, LT-46294 Kaunas, įmonės kodas: 159947328. Trečiasis asmuo/šalis - juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

ši privatumo politika yra taikoma taikoma autoramiksas.lt. Teikdami paslaugas ir kaip apibūdinta išsamiau toliau pateiktoje informacijoje, mes galime rinkti asmeninę informaciją apie mūsų interneto svetainės lankytoją.

Sąlygos ir pakeitimai

Elektroninės ar kitokios šios privatumo politikos kopijos yra laikomos tikros, galiojančios, išsamios, autentiškos ir vykdytinos šios Privatumo Politikos kopijos, galiojusios atitinkamai ta data, kuria lankėtės mūsų internetinėje svetainėje. Mes galime pakeisti šią privatumo politiką, šio puslapio apačioje nurodome pateiktos informacijos atnaujinimo datą. Visi pakeitimai įsigalioja iš karto nuo jų paskelbimo dienos ir apie juos mes informuojame Jus šioje interneto svetainėje ar bet kokiomis kitomis priemonėmis, be to, raginame Jus pačius karts nuo karto patikrinti Privatumo Politikos pakeitimus, o Jūsų tolimesnį naudojimąsi mūsų interneto svetaine laikysime kaip sutikimą su mūsų Privatumo politika.

Klausimai ir kiti interesai

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais kontaktais:

UAB „Autoramiksas“

Įmonės kodas: 159947328

Registracijos adresas: Lakūnų pl. 73, LT-46294 Kaunas, įmonės kodas: 159947328

El. paštas: info@autoramiksas.lt

Tel. nr.: +370 687 20590

Kokie duomenys yra renkami?

4.1. Renkama informacija, kurią pateikiate savo noru: užsiregistruodami mūsų svetainėje tiesiogiai arba pasinaudodami trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis (Facebook, Google ir pan.), atsiųsdami mums elektroninį laišką, susisiekdami su mumis per trečiųjų šalių programas (Facebook, Instagram ir t.t.), konsultuodamiesi raštu, žodžiu, telefonu ar kitokiomis ryšio priemonėmis su mūsų darbuotojais dėl parduodamų produktų ir/ar teikiamų paslaugų, užsiprenumeruodami naujienlaiškių siuntimo paslaugą, pasinaudodami komentarų funkcija internetiniame puslapyje, susisiekdami su mumis bet kuriuo kitu būdu ir savanoriškai pateikdami informaciją apie save. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, slapyvardis, fizinis adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, bankinio pavedimo informacija. Taip pat ir detales, tokias kaip lytis, amžius, pareigos, gyvenamoji vieta, pirkimo istorija ir kita demografinė informacija.

4.2.Automatiškai renkama informacija: kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote mūsų internetinėje svetainėje mes renkame informaciją apie internetinės svetainės aplankytus puslapius ir kitą naršymo, veiklos istoriją ir statistiką. Tai gali būti jūsų IP adresas, įrenginio operacinė sistema, naršyklės ID, naršymo veikla ir kita informacija susijusi su Jūsų veikla internetinėje svetainėje ar kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Dalį informacijos surenkame iš registrų failų, taip pat slapukų ir kitų sekimo technologijų pagalba. Apie mūsų naudojamus slapukus ir kitas technologijas plačiau galite sužinoti skiltyje "Slapukų politika".

4.3. Informacija, gaunama Jums pasinaudojus mūsų paslaugomis: atlikdami užsakymą internetinėje svetainėje, Jūs pateikiate savo vardą, pavardę, telefono numerį, registracijos adresą ir pristatymo adresą, bankinio pavedimo informaciją, detales, tokias kaip lytis, amžius ir kita Jūsų pačių atskleista informaciją. Taip pat, užsiregistruodami mūsų internetinėje svetainėje, Jūs pateikiate savo elektroninį paštą, vardą, pavardę, ir nurodote savo gimimo datą, kuri mums reikalinga, kad įsitikintume, kad esate ne jaunesnis nei 14 metų amžiaus ir turite teisę pagal LR įstatymus būti registruotas mūsų bendruomenės narys.

4.4. Slapukai: mes ir mūsų partneriai naudojame įvairias technologijas informacijos apie svetainės naudojimo statistiką bei naršymo veiklą rinkti, tai gali būti tokio technologijos kaip slapukai arba panašaus pobūdžio technologijos, kaip pikseliai arba tinklapio indikatoriai internetinio puslapio tendencijų analizei, puslapio administravimui, nuasmenintos demografinės informacijos statistikai apie internetinio puslapio lankytojus, todėl gaunama informacija mes negalime identifikuoti konkretaus asmens. Kiekvienas lankytojas savo interneto naršyklėje gali valdyti ir atsisakyti kaip naršyklė priima arba nepriima nei vieno slapuko. Mes savo internetinėje svetainėje naudojame savo slapukus kartu su trečiųjų šalių slapukais, norėdami užtikrinti internetinės svetainės pilną funkcionalumą bei rinkodaros tikslais, norint Jums parodyti kitose platformose (Google, Facebook, Instagram ir kt.) parodyti specializuotus pasiūlymus Jums. Jeigu norite sužinoti daugiau apie mūsų internetinėje svetainėje esančius slapukus, informaciją rasite skiltyje "Slapukų politika".

Kur mes naudojame jūsų duomenis?

5.1. Pardavimo sutarties su Jumis vykdymui: atlikus užsakymą arba pasinaudojus teikiamomis paslaugomis.

5.2. Sisteminių laiškų ir SMS siuntimui: informacija susijusia su Jūsų užsakymu, privatumo politikos pakeitimą, informacija susijusia su elektroninės svetainės veikla, sisteminiai laiškai, susiję su vartotojo paskyra, atnaujinimus ir kita ne reklaminė informacija.

5.3. Komunikacijai su Jumis apie Jūsų paskyrą, užsakymus ir teikti klientų aptarnavimo paslaugai.

5.4. Apsaugoti Jūsų ir mūsų bei trečiųjų šalių teises ir privatumą.

5.5. Siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus: teismui, antstoliams ar kitoms institucijoms kurioms privalome perduoti duomenis vadovaudamiesi teisėtais LR įstatymais.

5.6. Teikti Jums automatinius, specialializuotus pasiūlymus pagal Jūsų interesus, peržiūrėtus produktus ir naršymo istoriją.

5.7. Tiesioginės rinkodaros tikslais: jeigu savanoriškai pateikiate savo elektroninį paštą užsiprenumeruodami naujienlaiškį, mes įtraukiame Jus į savo duomenų bazę ir nurodytu elektroniniu paštu kelis kartus per mėnesį siunčiame Jums specialius pasiūlymus, akcijas, naujienas ir kitą, mūsų manymu, naudingą informaciją. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

5.8. Trečiųjų šalių paslaugų tiekimui: norint pristatyti Jums užsakytas prekes, mes naudojame trečiųjų šalių paslaugas pagal Jūsų pristatymo būdo pasirinkimą, todėl Jūsų pateiktus pristatymo duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefonas, pateikiame atitinkamai įmonei, kuri naudoja Jūsų duomenis pagal jų privatumo politiką. Prenumeruodami naujienlaiškį Jūsų elektroninis paštas perduodamas naujienlaiškių siuntimo paslaugos tiekėjui. Jūsų bankinė informacija, pinigų pavedimai ir kita atsiskaitymo informacija ir perduodama naudojantis trečiųjų šalių paslauga, išskyrus tuos atvejus, kai pavedimą atliekate patys, prisijungę prie savo banko. Su kiekvienos įmonės, kuriai perduodame tam tikrus Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų privatumo politikomis galite susipažinti jų internetiniuose puslapiuose.

Kiek laiko saugomi duomenys?

Jūsų duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais, surinktus Asmens duomenis saugome 2 (dvejus) metus, išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Jūsų teisės:

7.1. žinoti, kokie duomenys apie Jus sukaupti: gavus asmens prašymą pateikti, kokius duomenis esame apie jį sukaupę pateikiame per 30 kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo dienos. Kiekvienas asmuo turi teisę sužinoti kokią informaciją esame sukaupę, prašyti ją koreguoti ar ją ištrinti. Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės ar jo amžiaus, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

7.2. atsisakyti, kad Jūsų informacija būtų naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais: mes neįpareigojame savo klientų gauti naujienlaiškius ar bet kokia kitą siunčiamą reklaminę informaciją, todėl laisva valia galite atsisakyti šios paslaugos prisijungę prie savo profilio arba kiekvieno gauto reklaminio laiško apačioje paspaudus interaktyvią nuorodą.

7.3. būti pamirštam: jeigu Reglamentas ar LR teisės aktai nenumato kitaip, mes Jūsų teisėtu prašymu ištrinsime visus sukauptus duomenis apie Jus iš savo serverių ir informacinės sistemos per 4 kalendorines dienas, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų iš Duomenų valdytojų neproporcingų pastangų. Duomenys negali būti ištrinti tada, kai jų saugojimą įpareigoja Europos Sąjungos ar LR teisės aktai.

7.4. nesutikti: jūs galite nesutikti su mūsų privatumo politika, tačiau dėl tam tikrų mums reikalingų Jūsų būtinų duomenų sutarties vykdymui ir užtikrinant sklandų internetinės svetainės veikimą, mums Jūsų duomenys yra būtini, todėl jei nesutinkate su mūsų taisyklėmis, deja, negalime sudaryti su Jumis pardavimo sutarties ir suteikti mūsų siūlomų paslaugų.

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo kreipkitės raštu, valstybine kalba elektroniniu paštu info@autoramiksas.lt.

Vieša informacija ir trečiųjų šalių tinklapiai/programėlės.

8.1. Blogas ir komentarai autoramiksas.lt svetainėje: mes turime viešai prieinamą blogą ir komentarų skiltis, kuriuose Jūsų pateiktą informaciją ir asmens duomenis gali bet kas perskaityti ir rinkti. Jeigu Jūsų asmeninė informacija yra pateikta mūsų internetiniame puslapyje ir norite ją panaikinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo Politikoje arba šiame internetiniame puslapyje nurodytais kontaktais. Jeigu negalėsime jų pašalinti, mes Jus informuosime kodėl to padaryti negalime.

8.2. Socialinių tinklų platformos ir susijusios programėlės. Mūsų internetiniame puslapyje yra integruotos trečiųjų šalių (Facebook, Instagram, Google ir kt.) teikiamų paslaugų funkcijos, todėl jeigu naudojate Facebook ar kitos trečiosios šalies prisijungimą, jos gali rinkti informaciją apie Jus, įrašyti Jūsų interneto naršyklėje slapuką, kad tinkamai funkcionuotu jų teikiamos paslaugos. Taip pat mes vykdome veiklą įvairiuose socialiniuose tinkluose, todėl bendraudami su mumis ar siųsdami informacija naudojantis bet kuria platforma tai darote savo pačių riziką be lūkesčių į privatumą. Mes negalime kontroliuoti kitų šių platformų naudotojų veiksmų ar pačių platformų veiksmų. Naudojantis trečiųjų šalių platformomis Jūs vadovaujatės tų bendrovių privatumo politika.

8.3. Nuorodos į trečiųjų šalių platformas. Mūsų internetinėje svetainėje gali būti nuorodos į kitus tinklapius, kurių privatumo politika gali skirtis nuo mūsų, todėl pateikdami bet kokią informaciją ar lankydamiesi kitoje interneto svetainėje, rekomenduojame atidžiai perskaityti tų bendrovių privatumo politiką.

Konkursai, žaidimai ir apklausos

Mes kartais organizuojame konkursus, žaidimus, apklausas ar kitas reklamas mūsų internetinėje svetainėje arba naudodamiesi socialinius tinklus (bendrai - "konkursai"). Dalyvavimas mūsų rengiamuose konkursuose yra visiškai savanoriškas. Mes galime paprašyti jūsų asmeninės informacijos, tokios kaip vardas, pavardė, adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, slapyvardžio arba kitokių detalių. šią informaciją naudojame konkurso administravimui. Mes taip pat galime, išskyrus atvejus kai tai draudžia konkurso taisyklės arba įstatymai, naudoti pateiktą informaciją komunikacijai, su Jumis arba su Jūsų pasiūlytais žmonėmis, apie mūsų teikiamas paslaugas. Mes galime dalintis šia informacija su mūsų filialais ar kitais paslaugų tiekėjais atsižvelgiant į šios Privatumo Politikos taisykles.

Elektroninio pašto turinys

Elektroninis paštas yra siunčiamas tarp tam tikrų serverių, kuomet jis keliauja internetu iki gavėjo. Pakeliui, serverių administratoriai gali matyti ir perskaityti Jūsų laiškus. Elektroninis paštas nėra konfidencialus bendravimo kanalas, todėl rekomenduojame juo nesiųsti konfidencialios informacijos.

Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

11.1. jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;

11.2. siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Jūsų asmeninę informaciją archyvavimo tikslais saugome ne ilgiau nei 10 metų arba tol, kol turime laikytis teisinių įsipareigojimų, sprendžiame ginčus ir vykdome įsipareigojimus. Taip pat norint užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir kitai neteisėtai veikai.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą ir už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie mūsų Interneto svetainėje autoramiksas.lt atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti savo slaptažodžio tretiems asmenims. Jei mūsų Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Interneto svetainės naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Jei prarandate prisijungimo duomenis, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai mus paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.